Ny vision för Överjärva gård

Kommunstyrelsen har beslutat om en vision för Överjärva gård med inriktningen att göra gården till ett friluftsmuseum.

Friluftsmuseum är en typ av museiverksamhet som visar och förmedlar väsentliga delar av sina samlingar utomhus. Grundstommen utgörs av historiska byggnader och utemiljöer, samt djur och växtliv i en sammanhängande kulturmiljö. Kultur- och fritidsnämnden kommer nu att ta fram en programhandling som beskriver hur gårdens vision kan förverkligas.

– Överjärva gård är en del av Solnas natur- och kulturhistoria. Det är en plats som visar hur människor i Solna levde förr. Gården är också navet för stadens natur- och utomhusundervisning. Nu tar vi nästa steg i utvecklandet av Överjärva gård genom att förverkliga visionen om ett friluftsmuseum. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Förverkligande av visionen

För att uppnå visionen för Överjärva gård har ett antal utvecklingsområden arbetats fram:

  • Utveckla kulturhistoriska lek- och lärmiljöer i gårdens byggnader och utemiljöer, i samarbete med Naturskolan. Gårdens historia med statare ska vara ett genomgående tema för lekmiljöerna.
  • Utveckla caféverksamhet och mötesplatser i samband med renovering av gårdens byggnader. Caféverksamheten ska utvecklas för såväl gårdens spontana besök och större planerade grupper. Bygga vidare på den uteverksamhet som skapats under pandemin med exempelvis grillplatser.
  • Utveckla utemiljön för att lyfta det gröna och levande kulturarvet samt stärka den biologiska mångfalden. Det görs genom bland annat odlingsmöjligheter, trädgårdsrestaurering och genom att utveckla djurhållningen.
  • Utveckla aktiviteter och evenemang med ett brett utbud, så som marknader, högtider och traditioner.

Naturskolan fortsätter att utvecklas

Utöver identifierade utvecklingsområden kommer Naturskolan fortsätta att utvecklas så att fler barn i Solna får besöka verksamheten. I dagsläget riktar sig Naturskolan främst till grundskolan och framgent kan verksamheten utvecklas till att innefatta även förskolan. Verksamheten kommer att finnas kvar i Hästskostallet.


Illustrerad karta med markörer för vad som ska rustas upp och utvecklas på Överjärva gård. Hästskostallet Ladugården Utemiljön Gula villan Vinterträdgården Vita villan Inspektorsbostaden Stinshusen

Renovering och upprustning av byggnader

1. Hästskostallet

Hästskostallet, som rymmer café och Solna naturskola, uppfördes 1929 som stall för galopphästar vid Ulriksdal. Huset flyttades på 1990-talet till Överjärva gård och genomgick en teknisk upprustning under 2021. Under pandemin iordningsställdes en kulturhistorisk lekmiljö utomhus samt platser för utematlagning och grillning.

2. Ladugården

Ladugården uppfördes 1825 och hade en central funktion på Överjärva gård för bostadsskötsel och mjölkproduktion. Under 2023 fortsätter det omfattande arbetet med tak, stommar samt att byta ut brädverk som är angripet. Parallellt med detta tas ett program fram för verksamhetsanpassningar i Ladugården, både för kommande 4H verksamhet och för att möjliggöra aktiviteter såsom kulturhistoriska lek- och lärmiljöer. Det kommer vidare att utredas om det skulle kunna vara tillämpligt att anlägga solceller på ladugårdens tak samt möjligheten att använda loftet till såväl evenemang som lekmiljöer.

Genomförande av etappen för tak, stomme och anpassning av verksamhet för 4H beräknas pågå till sommaren 2024. Anpassning av resterande lokal till att vara del i konceptet friluftsmuseum beräknas pågå under hela 2024.

3. Utemiljön

Gårdsmiljön förbättras genom upprustning av vägar, parkering och tydligare skyltning. De gamla trädgårdsstrukturerna lyfts fram genom röjning av sly och restaurering av grusgångar och planteringar.

4.Gula Villan

Gula Villan var gårdens huvudbyggnad på 1870-talet. Byggnaden restaurerades utvändigt i början på 2000-talet och ett dräneringsarbete har slutförts under sommaren 2022. Lera har grävts ut från källaren och ersatts med dränerande grus för att säkerställa att huset inte drabbas av fuktskador. I en första etapp så tillskapas en tillgänglig entré samt en brandtrappa för att förbereda Gula villan för framtida café-, restaurant och/eller försäljningsverksamhet.

5. Vinterträdgården

Vinterträdgården uppfördes runt 1870 och är en av få bevarade vinterträdgårdar i landet. Byggnaden är skyddad som byggnadsminne. Vinterträdgården kommer interiört att restaureras till ursprungligt skick, en entré mot gårdsplanen kommer att återställas och äldre målningsarbeten inne i fastigheten kommer att tas fram. Vinterträdgården kommer efter färdigställande kunna hyras ut till allmänheten för olika publika evenemang såsom dop, vigslar och utställningar.

6. Vita villan

Vita Villan uppfördes 1825 och har varit bostadshus. Delar av byggnaden görs nu iordning för arbetsplatser.

7. Inspektorsbostaden

På 1890-talet flyttades byggnaden från Roslagen till Överjärva gård. Byggnaden utvecklas nu med ateljéplatser för verksamma inom konst, slöjd och hantverk.

8. Rödingarna (Stinshusen)

Husen uppfördes ursprungligen som SJ:s personalbostäder vid Ulriksdals järnvägsstation 1912–1920. De flyttades till Överjärva gård 2020 och rustades då upp exteriört. Framöver ska husen även interiört rustas upp.

Senast uppdaterad