Så utvecklas Överjärva gård

För att utveckla Överjärva gård som besöksmål och kulturmiljö genomförs nu flera upprustningar av kulturbyggnaderna och gårdsmiljön. Samtidigt förstärks Överjärva gård som mötesplats för kulturliv, hantverk, friluftsliv och djurliv och utvecklas som pedagogiskt centrum med Solna naturskola.

Gården ska vara en sammanhållen kultur- och naturmiljö med byggnader som berättar om gårdens historia i Solna och samtidigt spegla samtiden genom att fyllas med nutida verksamheter. Renoveringarna genomförs i nära samarbete mellan Solna stad och Länsstyrelsen Stockholm. Under arbetet spärras vissa platser av för att det ska vara säkert för gårdens besökare.

Illustrerad karta med markörer för vad som ska rustas upp och utvecklas på Överjärva gård. Hästskostallet Ladugården Utemiljön Gula villan Vinterträdgården Vita villan Inspektorsbostaden Stinshusen

Renovering och upprustning av byggnader

1. Hästskostallet

Hästskostallet, som rymmer café och Solna naturskola, uppfördes 1929 som stall för galopphästar vid Ulriksdal. Huset flyttades på 1990-talet till Överjärva gård och genomgick en teknisk upprustning under 2021, samtidigt som en lekmiljö och uteplats utvecklades.

2. Ladugården

Ladugården uppfördes 1825 och hade en central funktion på Överjärva gård för bostadsskötsel och mjölkproduktion. En renovering av ladugården genomförs nu för att återställa byggnadens stomme, fasader och tak.

3. Utemiljön

Gårdsmiljön förbättras genom upprustning av vägar, parkering och tydligare skyltning. De gamla trädgårdsstrukturerna lyfts fram genom röjning av sly och nyanläggning av grusgångar och planteringar. Fler platser för picknick och grillning iordningsställs.

4.Gula Villan

Gula Villan var gårdens huvudbyggnad på 1870-talet. Byggnaden restaurerades utvändigt i början på 2000-talet och renoveras nu invändigt för att kunna öppnas upp för publik verksamhet.

5. Vinterträdgården

Vinterträdgården uppfördes runt 1870 och är en av få bevarade vinterträdgårdar i landet. Byggnaden är skyddad som byggnadsminne. Nu restaureras interiören och entrén återställs.

6. Vita villan

Vita Villan uppfördes 1825 och har varit bostadshus. Delar av byggnaden görs nu iordning till lärararbetsplatser för Solna naturskola.

7. Inspektorsbostaden

På 1890-talet flyttades byggnaden från Roslagen till Överjärva gård. Byggnaden utvecklas nu med ateljéplatser för verksamma inom konst, slöjd och hantverk.

8. Stinshusen

Husen uppfördes ursprungligen som SJ:s personalbostäder vid Ulriksdals järnvägsstation 1912–1920. De flyttades till Överjärva gård 2020 och rustades då upp exteriört. Framöver ska husen även interiört rustas upp.

Senast uppdaterad